Zásady ochrany osobních údajů

Námi poskytované služby s sebou nesou i práci s Vašimi osobními údaji.
Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s Vašimi údaji
děláme, sepsali jsme pro Vás tyto zásady ochrany osobních údajů.

Informace, které o Vás shromažďujeme
Na počátku nám vyplníte osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí
služby – jméno, kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo) a fakturační údaje,
popřípadě nám zašlete odkaz na profil na sociálních sítích.

Obdobně při přihlášení na stránky nám poskytnete Vaše kontaktní údaje (v
rozsahu celého jména, e-mailu).

Bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů vám nejsme schopni Vámi
požadované služby poskytnout.

Jakým způsobem informace využíváme
Osobní informace, které nám poskytujete využíváme k zajištění Vámi
očekávaných služeb v nejvyšší možné kvalitě

Zasílání obchodních sdělení
Pokud Vám budeme chtít zasílat newslettery se zajímavostmi z oblasti Našeho
portfolia požádáme vás předem o souhlas pomocí odpovědního webového
formuláře.

Každý ze zaslaných newsletterů bude označený jako obchodní sdělení a každý
z nich bude obsahovat link, s jehož pomocí se snadno z odběru obchodních
sdělení odhlásíte.

Z důvodu zasílání obchodních sdělení budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
po dobu tří let od udělení souhlasu. Po uplynutí těchto tří let Vás požádáme o
obnovení Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

Jaká máte práva a jak jich využít
Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou
adresu info@imuprodukt.cz požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou
Vaše osobní údaje zpracovávány. Po ověření Vaší totožnosti začneme Vaši
žádost vyřizovat. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme
Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách
ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly
nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje
od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme
Vaše osobní informace získali.
Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na
tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou
adresu info@imuprodukt.cz upozornit. Po ověření Vaší totožnosti a bez
zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. V případě, že byste nám
chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli a tyto
osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je
zaslat na e-mailovou adresu info@imuprodukt.cz
Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho
oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a
to zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@imuprodukt.cz. Po ověření Vaší
totožnosti začneme Vaši námitku vyřizovat. Pokud takovou námitku podáte,
nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký
závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží
nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou
právních nároků.
Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu
(např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na v ýše uvedenou
e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení
takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu
zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů
včetně jejich vymazání:
• Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné,
a to až do ověření jejich správnosti.
• Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte
zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@imuprodukt.cz namísto o
vymazání o omezení jejich použití.
• Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich
služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich
právních nároků.
• Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby,
než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.
V každém z těchto případů budeme vyžadovat nejprve ověření Vaší totožnosti.
Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)
V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:
• Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je
získali.
• Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný
další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde
zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu).
• Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám
nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které
převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo
obhajobou právních nároků.
• Neoprávněně.

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto
skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@imuprodukt.cz a po
ověření Vaší totožnosti takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak
nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné
pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší
právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či
pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou
adresu info@imuprodukt.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi
zpracovávané osobní údaje, ověříme Vaši totožnost a v zákonem stanovené
lhůtě Vám je zašleme ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném
formátu. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému
správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení
V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžet e
odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na
označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, nebo
zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@imuprodukt.cz.
Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti
vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit
na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk.
Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv
jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší
informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Využívání cookies

Naše stránky mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“.
Cookie je malý soubor, obvykle složený z písmen a číslic, který je zaslán do
souboru cookie prohlížeče na pevném disku vašeho počítače. Můžeme tak
rozpoznat Vaše chování na naší stránce a zjistit oblasti Vašeho zájmu. Hlavním
účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli
internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek
společnosti Imuprodukt byla pro uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat
na jeho individuální potřeby.

Na svém počítači máte možnost cookies přijmout nebo je odmítnout, a to
změnou nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme, že zamítnutím
cookies nebudou některé prvky k dispozici a stránky nemusí být plně
funkční.

Odkazy na jiné stránky

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky.
Provozovatel není odpovědný za podmínky užívání ani za podmínky
ochrany osobních údajů jiných webových stránek. Provozovatel vyzývá
své uživatele, aby si toto při opouštění tohoto webu uvědomili a četli si
pravidla používání každé takové webové stránky, která může
shromažďovat informace, ze kterých lze uživatele identifikovat.

Share this Page